top of page
  • Marlene Holt

Ensomhed blandt unge er desværre en stigende tendens og udfordring blandt vores unge i Danmark.

Her til morgen blev jeg inspireret til at lave et blogindlæg omkring ensomhed blandt unge mennesker i Danmark. På LinkedIn læste jeg om en ny ungeanalyse, hvor resultatet viser, at hver 3. ung føler sig ensom. Jeg bliver påvirket af en sådan undersøgelse, og jeg følte et behov for at læse analysen og finde ud af mere, finde ud af hvad der ligger til grund for følelsen af ensomhed blandt unge mennesker. Du kan læse ungeanalysen her.


Hovedkonklusionerne i ungeanalysen er

Mange føler sig ensomme efter Coronapandemien.

Foreningsaktive unge trives bedre.

Hver anden ung føler sig så presset, at det er svært for dem at slappe af.

Sociale medier er en tidsrøver og påvirker unges følelse af at være god nok.

Hver fjerde ung har ikke søgt hjælp, selvom de har haft brug for det.

Unge oplever ikke at blive hørt i beslutninger om deres trivsel.Jeg synes, det er meget alarmerende, at der er så mange unge mennesker, der mistrives og føler sig ensomme. Vi er nødt til at tage udviklingen alvorligt og gribe ind, så vi kan få vendt denne tendens. Jeg føler et ansvar for at oplyse og handle på en sådan samfundsmæssig udfordring, da jeg som mor og mentor for unge mennesker bliver ramt på mit omsorgsgen. Ingen har fortjent at være ensomme, mest af alt, skal vi i hvert fald forsøge at gøre en forskel. Jeg starter med oplysning.

Here you go.


Ensomhed blandt unge er en stigende udfordring i dagens samfund. Mange unge oplever følelsen af ensomhed, og det er vigtigt at forstå de grundlæggende årsager, de følelser de oplever, samt hvad vi som forældre, samfund og individer kan gøre for at hjælpe med at bekæmpe dette problem.


Årsager til ensomhed blandt unge.

Som det fremgår af analysen, er der flere faktorer der bidrager til, at unge føler sig ensomme. Jeg dykker ned i et par stykker af dem.

En af de mest åbenlyse faktorer, efter min overbevisning og med udgangspunkt i analysen, er den stigende digitalisering og brug af sociale medier. Selvom disse platforme giver os mulighed for at være mere forbundet end nogensinde, kan de samtidig skabe en følelse af isolation. Unge bruger ofte mange timer foran skærmen, hvilket kan resultere i færre dybere, personlige forbindelser og mere ensomhed.

Sociale medier kan være en medvirkende faktor til unges ensomhed af flere grunde. Nedenstående er et par eksempler jeg har valgt ud.


Overfladiske forbindelser: På sociale medier kan unge have mange "venner" eller "følgere," men disse forbindelser kan ofte være overfladiske. Likes, kommentarer og virtuelle interaktioner erstatter ikke den dybere personlige kontakt, der er nødvendig for at opbygge meningsfulde og tætte relationer. Unge kan føle sig ensomme, selvom de har mange online "venner."


Social sammenligning: Sociale medier fremmer ofte en kultur med sammenligning, hvor unge konstant udsættes for andres nøje udvalgte og ofte idealiserede livsøjeblikke. Dette kan føre til lavt selvværd og en følelse af utilstrækkelighed, hvilket igen kan bidrage til ensomhed.


FOMO (Fear Of Missing Out): Sociale medier kan forstærke FOMO, hvor unge føler, at de går glip af sjove eller spændende aktiviteter, som andre deltager i. Dette kan føre til følelsen af isolation og ensomhed, når de ikke deltager i disse begivenheder.


Passivt forbrug: Nogle unge bruger sociale medier passivt, hvor de observerer andres liv uden aktivt at deltage i samtaler eller dele deres egne oplevelser. Dette kan føre til følelsen af at være en outsider og forværre ensomhed.


Online mobning og konflikter: Sociale medier er ikke altid et venligt sted, og unge kan opleve mobning, konflikter og negativ adfærd online. Dette kan føre til følelsen af social isolation og øge ensomhed.


Tidsfordriv: Unge kan bruge overdreven tid på sociale medier som et middel til at dulme kedsomhed eller undgå andre problemer i deres liv. Dette kan føre til en forringelse af deres mentale sundhed og øge følelsen af ensomhed.

Det er vigtigt at bemærke, at sociale medier ikke kun skal kobles på en skadelig og negativ indvirkning, da de også kan være et nyttigt værktøj til at opretholde forbindelser og kommunikation. Imidlertid er det den måde, de bruges på, der kan have en negativ indvirkning på unges mentale sundhed og følelse af ensomhed. Det er derfor vigtigt at fremme sund brug af sociale medier, opmuntre til ægte, personlige relationer og skabe balance mellem online og offline aktiviteter for unge.


COVID-19-pandemien har uden tvivl også været en medvirkende faktor til udviklingen af ensomhed blandt unge. Pandemien har haft en bred vifte af konsekvenser, der har påvirket unges mentale sundhed og følelse af isolation på flere måder. Selvom pandemien har været en udfordrende tid for alle aldersgrupper, har de unges behov for social interaktion og støtte gjort dem særligt sårbare over for følelsen af ensomhed.


Et andet vigtigt punkt i analysen omhandler selvbestemmelse og indflydelse på eget liv og valg.

Selvbestemmelse spiller en afgørende rolle i forhold til unge menneskers trivsel. Unge søger i stigende grad muligheden for at have indflydelse på de beslutninger, der påvirker deres eget liv. Denne ønskede medbestemmelse giver dem ikke kun en følelse af kontrol, men det kan også have positive konsekvenser for deres generelle velvære.

Når unge har mulighed for at deltage i beslutninger, der vedrører deres uddannelse, karriere, fritidsaktiviteter og personlige mål, føler de sig mere engagerede og ansvarlige. Dette engagerede forhold til deres eget liv kan føre til en øget følelse af formål og tilfredshed.

Desuden giver medbestemmelse dem mulighed for at udvikle vigtige livsfærdigheder som problemløsning, beslutningstagning og ansvarlighed. Dette kan styrke deres selvtillid og selvværd, da de ser, at deres input og handlinger har betydning.

På samme måde kan medbestemmelse også bidrage til at forebygge følelsen af ensomhed, da det skaber mulighed for sociale interaktioner og fælles beslutningstagning, hvilket kan styrke forholdet til venner, familie og samfundet som helhed.

Således er det afgørende at anerkende, at unge ønsker at have indflydelse på de valg, der påvirker deres liv og at støtte denne medbestemmelsesproces. Det kan være gennem rådgivning, mentorordninger eller oprettelse af platforme, hvor de kan udtrykke deres synspunkter og bekymringer. Medbestemmelse er ikke kun en kilde til øget trivsel for unge, men det er også en måde at styrke deres evne til at forme deres fremtid på en meningsfuld måde.


Det er vigtigt at forstå, at ensomhed blandt unge ikke er en individuel fejl men snarere et resultat af det moderne samfunds struktur og krav. Derfor er ansvaret delt mellem forældre, samfund og individet selv.

Forældre skal støtte og vejlede deres børn gennem de udfordringer, de står over for. Samfundet skal skabe rammer for at lette sociale relationer og adgang til mentale sundhedstjenester. Og individet bør være opmærksom på deres eget velbefindende og tage skridt til at opbygge og opretholde meningsfulde forbindelser.

At bekæmpe ensomhed blandt unge er en kollektiv opgave, der kræver bevidsthed, empati og handling. Ved at arbejde sammen kan vi skabe et samfund, hvor unge føler sig forbundet, støttet og mindre ensomme.

De følelser, ensomme unge oplever, kan være overvældende. Det kan føre til følelser af tristhed, isolation, lavt selvværd og endda depression. Ensomhed kan også påvirke fysisk sundhed ved at forøge stressniveauet og øge risikoen for sygdomme.

Det er vigtigt at forstå, at ensomhed ikke er en simpel følelse, men snarere en kompleks kombination af forskellige følelser og tanker.

Følelser der ofte opleves i forbindelse med ensomhed.

Ensomhed er en kompleks følelsesmæssig tilstand, der kan variere i intensitet og opleves forskelligt fra person til person. Følelser, der ofte opleves i forbindelse med ensomhed, kan omfatte følgende:


Tristhed: En af de mest almindelige følelser forbundet med ensomhed er tristhed. Mennesker, der føler sig ensomme, kan opleve en dyb og vedvarende følelse af nedtrykthed eller melankoli. Denne tristhed kan forværres, hvis ensomheden vedvarer over tid.


Isolation: Ensomhed indebærer en følelse af isolation eller adskillelse fra andre mennesker. Den ensomme person kan føle sig som om de er i deres egen lille boble, adskilt fra resten af verden.


Tomhed: En følelse af tomhed kan følge med ensomhed. Personer, der oplever ensomhed, kan føle, at der mangler noget i deres liv, og de kan have svært ved at finde formål eller mening i deres daglige tilværelse.


Frustration: Ensomhed kan føre til frustration og irritabilitet. Når man føler sig ensom, kan man føle sig magtesløs over for at ændre sin situation, hvilket kan forårsage frustration.


Angst: Ensomhed kan udløse eller forværre følelser af angst. Personer, der føler sig ensomme, kan bekymre sig om, hvad andre tænker om dem, eller de kan frygte, at de aldrig vil finde nære relationer.


Manglende selvværd: En følelse af lavt selvværd er almindelig i ensomhedssituationer. Personer kan begynde at tvivle på deres egen værdi og føle, at de ikke er ønskede eller værdifulde for andre.


Depression: For nogle mennesker kan ensomhed udvikle sig til klinisk depression. Langvarig ensomhed kan forværre symptomerne på depression, herunder tristhed, mangel på interesse for aktiviteter og søvnproblemer.


Desperation: I nogle tilfælde kan ensomhed føre til en følelse af desperation efter social kontakt. Dette kan føre til, at nogle søger usunde relationer eller risikofyldt adfærd for at undslippe ensomheden.


Ensomhed og selvværd.

Ensomhed blandt unge kan have betydelige konsekvenser for deres selvværd. Her er nogle af de måder, hvorpå ensomhed kan påvirke unges selvværd:


Nedsat selvtillid: Ensomhed kan føre til en følelse af isolation og udstødelse, hvilket kan reducere unges selvtillid. De kan begynde at tvivle på deres evne til at opbygge relationer eller føle sig usikre på, om de er værdifulde for andre. Dette kan, på den lange bane, føre til et dårligt selvværd.


Negative selvopfattelser: Ensomme unge kan udvikle negative selvopfattelser, hvor de ser sig selv som uønskede eller ubetydelige. Dette kan føre til lavt selvværd og en følelse af mindreværd.


Øget selvbebrejdelse: Nogle ensomme unge kan begynde at bebrejde sig selv for deres isolation og føle sig skyldige for ikke at have flere sociale forbindelser. Dette kan forværre deres selvværd.


Sværere ved at opbygge relationer: En negativ selvopfattelse som følge af ensomhed kan gøre det vanskeligere for unge at opbygge nye relationer. De kan føle, at de ikke er værdige til andre menneskers tid og opmærksomhed, hvilket kan føre til social tilbagetrækning.


Mental sundhed: Lavt selvværd som følge af ensomhed kan bidrage til udviklingen af mentale sundhedsproblemer som depression og angst. Dette kan skabe en ond cirkel, hvor ensomhed og dårligt selvværd forværrer hinanden.


For at hjælpe ensomme unge med at forbedre deres selvværd er det vigtigt at tilbyde støtte, anerkendelse og muligheder for social interaktion. At fremme følelsen af accept og værdi hos unge mennesker kan hjælpe dem med at overvinde de negative konsekvenser af ensomhed og opbygge et sundt selvværd. Professionel rådgivning og støtte kan også være afgørende for at hjælpe unge med at håndtere ensomhed og dets påvirkning på deres selvværd.


Det er vigtigt at forstå, at ensomhed ikke kun er en følelse af at være alene, men også en følelse af ikke at være forbundet eller ønsket af andre. Disse negative følelser kan have en dybtgående indvirkning på unges selvværd og kan påvirke deres generelle trivsel og livskvalitet.


Hvad kan vi gøre?

Bekæmpelse af ensomhed blandt unge kræver en samlet indsats fra forældre, samfund, omgangskreds og det enkelte individ. Forældre bør aktivt støtte deres børns sociale relationer ved at opmuntre til ægte, personlige forbindelser og begrænse skærmtid. De bør også skabe et miljø, hvor der er plads til at tale om følelser og problemer.

Samfundet kan spille en rolle ved at skabe muligheder for sociale aktiviteter for unge, styrke skolemiljøer, der fremmer inklusion og fællesskab, og ved at tilbyde adgang til mental sundhed og støtte, når det er nødvendigt.

Den unges omgangskreds skal være opmærksom på ændret adfærd hos den unge og være gode til at spørge ind til trivsel. De skal være opsøgende og være parat til aktivt at hjælpe. Den unge vil ikke altid selv være i stand til at tage initiativ, og derfor er det vigtigt, at den unges venner og familie, aktivt går forrest.

Individuelt kan vi alle bidrage ved at nå ud til de unge omkring os og lade dem vide, at de ikke er alene. At lytte uden at dømme, vise empati og opmuntre til aktiviteter, der fremmer sociale bånd, kan alle bidrage til at mindske ensomhed. Jeg vil i hvert fald gøre mit for, at hjælpe hvor jeg kan!


Jeg håber, at dette indlæg har oplyst dig, motiveret dig, sat lidt tanker i gang og vigtigst af alt "Gå ud og gør en forskel for et ensomt ungt menneske."

Comments


Skærmbillede 2019-07-11 kl. 13.46.46.png

Tak for du læste med

Jeg håber, jeg kan oplyse og inspirere dig, samt prikke til din nysgerrighed. 

 

Du kan læse mere om min baggrund her. 

Få mine blogindlæg tilsendt

Tak for din indsendelse

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page