top of page
 • Marlene Holt

Manglende motivation? Er du faret vild i Motivationens tåge?

Manglende motivation kan være som en grå sky, der hænger over din hverdag og smitter af på dit sind og handlinger. Alle oplever det fra tid til anden, men det kan være en udfordrende tilstand at befinde sig i. Lad os udforske hvordan manglende motivation påvirker dig og lad os finde måder, hvorpå du kan genfinde den.Først lidt grundlæggende omkring motivation.

Begrebet "motivation" dækker over den indre tilstand eller drivkraft, der styrer din adfærd, handlinger og beslutninger. Det er en kompleks proces, der påvirker, hvorfor du handler på en bestemt måde, og hvad der får dig til at stræbe efter specifikke mål. Motivation kan opstå fra forskellige kilder og er afgørende for din evne til at opnå succes og tilfredsstillelse i livet. Her er nogle af de vigtigste aspekter af, hvad begrebet motivation dækker over:


Indre og ydre motivation: Indre motivation refererer til den drivkraft, der kommer indefra, hvor handlingen udføres for selve handlingens skyld, fordi den er tilfredsstillende eller interessant. Ydre motivation handler om at blive drevet af eksterne belønninger eller konsekvenser, som f.eks. penge, ros eller frygt for straf.


Målrettethed: Motivation er ofte tæt knyttet til mål. Det er den kraft, der får os til at sætte os mål og arbejde hen imod at opnå dem. Mål kan være store, som at forfølge en karriere, eller små, som at gøre rent på badeværelset.


Behovstilfredsstillelse: Motivation er også forbundet med vores behov. Maslows behovspyramide er et eksempel på, hvordan forskellige niveauer af behov kan motivere os. Vi stræber efter at tilfredsstille basale behov som mad og sikkerhed, før vi bevæger os opad mod mere komplekse behov som selvrealisering og anerkendelse.


Belønning og straf: For nogle mennesker kan belønninger og straf være stærke motivationsfaktorer. Belønninger kan opmuntre ønsket adfærd, mens frygten for straf kan motivere os til at undgå uønsket adfærd.


Emotionel tilstand: Vores følelsesmæssige tilstand spiller en stor rolle i vores motivation. Positive følelser som glæde og begejstring kan øge motivationen, mens negative følelser som frygt eller apati kan mindske den.


Selvregulering: Motivation omfatter også evnen til at regulere vores adfærd og træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med vores mål og værdier. Selvregulering indebærer ofte at overvinde fristelser og udvikle vedholdenhed.


Kontekstuelle faktorer: Motivation er påvirket af den omgivende kontekst, herunder miljøet, kultur, sociale forventninger og individuelle erfaringer.


I essensen dækker begrebet motivation over de dybere grunde til, hvorfor du gør, hvad du gør, og hvad der driver dig til at stræbe efter at forbedre dit liv og opnå dit mål. Det er et afgørende aspekt af din menneskelige adfærd og præstation.


Når manglende motivation indfinder sig, kan det have en dybtgående indvirkning på dit liv.

Du føler dig træt, uinspireret og ofte mister du interessen for de ting, der normalt bringer dig glæde.

Det smitter af på din produktivitet og relationer, og det kan endda føre til følelser af frustration og tvivl.


Årsager.

Manglende motivation kan opstå af forskellige årsager. Stress, overarbejde, personlige problemer eller simpelthen at miste synet af dit mål, kan alle være faktorer, der bidrager til denne tilstand.


Nedsat motivation kan skyldes en række årsager, og det kan være et komplekst samspil mellem forskellige faktorer. Her er nogle af de almindelige årsager, der kan hæmme motivationen på arbejdspladsen, i familien, i samfundet og på et personligt plan:


Arbejdsmæssige årsager:

Manglende udfordring: Et arbejdsmiljø, der ikke udfordrer en person intellektuelt eller følelsesmæssigt, kan føre til nedsat motivation.

Overarbejde: Konstant overarbejde og arbejdsbyrde kan føre til udmattelse og en følelse af magtesløshed.

Manglende anerkendelse: Manglende anerkendelse og belønning for arbejdsindsats kan mindske motivationen.

Dårligt lederskab: En dårlig ledelse eller et negativt arbejdsmiljø kan dræne motivationen.


Familiemæssige årsager:

Familieproblemer: Konflikter, skilsmisse eller andre familiemæssige udfordringer kan påvirke en persons mentale velvære og motivation.

Forventningspres: Høje forventninger eller pres fra familien for at præstere kan skabe stress og nedsat motivation.


Samfundsmæssige årsager:

Socioøkonomiske forhold: Begrænsede økonomiske ressourcer og muligheder kan begrænse motivationen for at forfølge drømme og mål.

Diskrimination og uretfærdighed: Oplevet diskrimination eller uretfærdighed i samfundet kan føre til frustration og nedsat motivation.


Personlige årsager:

Mangel på selvtillid: Lav selvtillid og tro på egne evner kan hæmme motivationen.

Perfektionisme: En tendens til at forfølge perfektion kan føre til frygt for fiasko og dermed nedsat motivation.

Mangel på mål: En manglende klarhed omkring personlige mål og formål kan reducere motivationen.

Mentale sundhedsproblemer: Depression, angst og andre mentale sundhedsproblemer kan have en betydelig indvirkning på motivationen.


Følelsesmæssige årsager:

Stress: Konstant stress kan dræne en persons mentale og følelsesmæssige energi, hvilket påvirker motivationen.

Angst: Frygt og bekymringer kan begrænse evnen til at tage initiativ og opretholde motivation.


Fysiologiske årsager:

Søvnmangel: Manglende søvn kan have en negativ indvirkning på energiniveauet og motivationen.

Kost og motion: En usund livsstil med dårlig kost og manglende motion kan påvirke krop og sind og dermed motivationen.


Social arv.

Når det kommer til spørgsmålet om social arv, er det komplekst. Sociale, økonomiske og kulturelle faktorer i en persons opvækstmiljø kan påvirke deres motivation og ambitioner. Mangel på adgang til uddannelse, økonomiske muligheder eller et miljø med begrænsede rollemodeller kan være udfordrende for motivationen. Men det er vigtigt at bemærke, at social arv ikke er en uundgåelig skæbne, og mange mennesker overvinder disse hindringer gennem personlig beslutsomhed, støtte og muligheder, der kan opstå senere i livet.

Det er værd at understrege, at motivation kan påvirkes af en bred vifte af faktorer, og årsagerne er ofte individuelle og komplekse. Identifikation af de specifikke årsager for en persons manglende motivation er et vigtigt første skridt mod at arbejde på at genoplive den.


Konsekvenser.

Når en person mister sin motivation og sit drive, kan der opstå en række udfordringer og konsekvenser i deres liv. Disse udfordringer kan variere i intensitet afhængigt af individets omstændigheder og årsagerne til den manglende motivation. Her er nogle af de mest almindelige udfordringer:


Nedsat produktivitet: Manglende motivation kan føre til lav produktivitet på arbejdspladsen, i skolen eller i personlige projekter. Det kan blive svært at fokusere, udføre opgaver eller fuldføre mål.


Overspringshandlinger: Manglende motivation er ofte forbundet med overspringshandlinger. Personer kan udskyde vigtige opgaver eller ansvar, hvilket resulterer i yderligere stress og bekymring.


Fald i selvtillid: Konstant manglende motivation kan underminere ens selvtillid og tro på ens evner. Det kan føre til følelser af utilstrækkelighed og tvivl.


Stress og angst: Når man konstant kæmper med at finde motivation, kan det føre til øget stress og angst. Tanker om uopfyldte forventninger eller uafsluttede opgaver kan forværre disse symptomer.


Relationelle problemer: Manglende motivation kan påvirke ens relationer negativt. Det kan føre til konflikter med familiemedlemmer, venner eller kolleger, især hvis ens manglende motivation påvirker ens ansvar eller engagement i fælles aktiviteter.


Karrieremæssige konsekvenser: På arbejdspladsen kan manglende motivation have alvorlige konsekvenser, såsom reduceret præstation, forsinkede opgaver og muligvis endda en fyring.


Fysisk sundhedspåvirkning: Stress og manglende motivation kan påvirke ens fysiske sundhed. Det kan føre til søvnforstyrrelser, dårlig kost og en generel forringelse af velvære.


Mangel på mål og retning: Uden motivation kan en person føle sig fortabt og mangle en klar retning i livet. Dette kan føre til en følelse af formålsløshed og desorientering.


Negativt selvbillede: Manglende motivation kan bidrage til et negativt selvbillede, hvor personen ser sig selv som en, der ikke kan opnå deres mål eller fuldføre opgaver.


Isolation: Nogle mennesker kan trække sig tilbage og isolere sig fra andre, når de mister motivationen. Dette kan forværre følelser af ensomhed og isolation.


Det er vigtigt at forstå, at manglende motivation er en almindelig udfordring, som mange mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv. At tackle denne udfordring kræver ofte selvindsigt, støtte fra andre og implementering af strategier for at genoplive motivationen. Professionel rådgivning eller terapi kan også være nyttigt i tilfælde af vedvarende manglende motivation, især hvis det påvirker en persons mentale sundhed og livskvalitet betydeligt.


Hvilke løsninger og muligheder findes der?

Når en person har mistet sin motivation, kan det være en udfordrende situation at håndtere. Det kan føre til følelser af frustration, apati og stagnation i livet. Her er nogle dybere overvejelser og skridt en person kan tage for at genfinde motivation:


Selvrefleksion og årsagsanalyse: Først og fremmest er det vigtigt at tage sig tid til at reflektere over, hvorfor motivationen er gået tabt. Er det på grund af stress, personlige problemer, mangel på klare mål eller er det en dybere rodårsag, der kræver mere opmærksomhed? Identifikation af den underliggende årsag er afgørende for at tackle problemet.

Når en person har identificeret årsagen, kan de begynde at udvikle strategier til at tackle den og genoplive motivationen. Når jeg skriver det, lyder det enormt simpelt - det er ikke simpelt! Ofte kan det være svært at finde årsagen til den manglende motivation, og somme tider kan det være nødvendigt at søge sparring af en person udefra.


Genopdag formål: Når årsagen er klar, kan personen arbejde på at genopdage sit formål. Dette indebærer at reflektere over, hvad der virkelig betyder noget for dem, og hvad der giver deres liv mening. At genforbinde med ens kerneværdier og mål kan genantænde motivationen.

At genopdage formålet er en kraftfuld måde at genfinde motivation på. Gå tilbage til grundlaget for, hvorfor en rejse eller et projekt startede. Husk på de mål der engang brændte indeni. Dette kan hjælpe med at genopbygge den indre passion og entusiasme.


Opsæt realistiske mål: Målsætning er en central del af motivation. Når personen har identificeret deres formål, bør de opstille realistiske og specifikke mål for at arbejde hen imod det. Disse mål kan hjælpe med at skabe en følelse af retning og fremskridt.


Opdel store mål/lav delmål: Store mål kan undertiden virke overvældende og dermed dræne motivationen. En effektiv strategi er at opdele store mål i mindre, mere håndterbare skridt. Dette gør processen mere overskuelig og giver følelsen af at opnå fremskridt undervejs.


Søg inspiration og støtte: At omgive sig med inspirerende mennesker, læse motiverende bøger eller deltage i kurser og workshops kan bidrage til at genoplive motivationen. At dele sine mål med pålidelige venner, familie eller en mentor kan også give den nødvendige støtte og ansvarlighed.


Selvpleje og velvære: Ofte kan fysisk og følelsesmæssig velvære have en direkte indvirkning på motivationen. Sørg for at opretholde en sund livsstil, spise godt, motionere og få tilstrækkelig hvile. At reducere stressniveauet og pleje ens mentale sundhed er afgørende.


Skab et motiverende miljø: Omgivelsen spiller en stor rolle i motivation. Skab et miljø, der fremmer produktivitet og motivation. Dette kan inkludere at organisere arbejdsrum, minimere distraherende elementer og omgive sig med ting der er inspirerende og motiverende.


Prøv nye oplevelser: Nogle gange kan en ændring af rutine og at prøve nye aktiviteter eller udfordringer hjælpe med at genoplive motivationen. At udforske nye interesser eller hobbyer kan bringe en ny begejstring for livet.


Tillad at fejle: Det er vigtigt at forstå, at motivation kan svinge, og det er okay at opleve tilbagefald eller fiasko. At tillade sig selv at fejle og lære af det kan være en værdifuld del af genopdagelsesprocessen.


At genfinde motivation er en personlig rejse, og det kan tage tid. Det er vigtigt at være tålmodig og arbejde kontinuerligt på at opretholde og forny motivationen, når den svigter.

Husk, at det er en naturlig del af livet at opleve perioder med manglende motivation, men med de rette skridt og den rette holdning kan den altid genopdages og styrkes.

Hvis du tumler og bøvler med manglende motivation og gejst i din hverdag, så har jeg her en øvelse, du kan forsøge dig med, den virker for mig, og jeg har også brugt den flere gange i forbindelse med klienter.

Det er en øvelse der kan hjælpe dig med at styrke din motivation. En øvelse du kan bruge, hvis du er endt i en tilstand som beskrevet tidligere.


Øvelsen går ud på, at hente de ressourcer du før har haft og bringe dem tilbage til nuet.


Here you go

 • Start med at sætte dig godt tilrette i en sofa eller stol. Det er vigtigt, at du sidder godt og afslappet. Begge dine ben skal være placeret på gulvet med godt fodfæste.

 • Luk dine øjne.

 • Træk vejret dybt. Giv din vejrtrækning en lys farve. Forestil dig at du trækker luft/lys ind og puster luft/lys ud. Gentag denne øvelse indtil du mærker at din krop slapper af.

 • Du er nu klar til øvelsen.

 • Forestil dig et tidspunkt, hvor du var motiveret. Du var motiveret for en opgave, en sag, en relation eller anden episode. Det er vigtigt, at du tænker på en oplevelse, hvor du virkelig var motiveret og "sulten" efter noget. En episode der gjorde dig spændt, glad, opstemt, og handlekraftig.

 • Fokuser på hvordan du så ud. Hvilket tøj havde du på? Hvordan så dit hår ud? Hvilken årstid var det? Hvordan var dit humør? Var du alene eller sammen med andre? Hvordan så rummet ud? Hvor gammel var du?

 • Når episoden står klart i din hukommelse, så mærk efter i din krop hvordan det føles. Mærker du en varme, en gejst, en glæde, en taknemmelighed eller en anden følelse? Mærk efter. Hvorhenne i din krop mærker du følelsen?

 • Når du har fundet frem til følelsen i kroppen og har lokaliseret den, så sæt ekstra fokus på den ved fortsat at have fokus på episoden, der giver følelsen i kroppen.

 • Skru op for lyset, se godt på dig selv i situationen, forstærk omgivelserne, se på detaljerne, se godt på hvordan du så ud og hvilken femtoning du havde. Sæt fokus på oplevelsen omkring din motivation og forstærk oplevelsen. Vær tydeligt i din krop og sind.

 • Når du føler, at du har et knivskarpt billede af oplevelsen, hvor du følte dig top motiveret og fyldt med gåpåmod, og når du mærker den sprudlende følelse af motivation i din krop, skal du forestille dig, at du samler hele oplevelsen og følelsen ned i en kasse. Du bestemmer selv, hvad du vil opbevare følelsen og visualiseringen i.

 • Når du har gemt følelsen af motivation og gåpåmod, så forestiller du dig, at du vender tilbage til nutiden. Det er vigtigt, at du tager kassen med på rejsen tilbage til nutiden. Du skal forestille dig rejsen tilbage til, hvor du sidder nu. Det er forskelligt, hvor lang tid rejsen tilbage tager, og det er vigtigt, du bruger den tid, du har behov for.

 • Når du er kommet tilbage til nutiden, du sidder i sofaen, så forestiller du dig, at du finder "den gemte kasse" frem. Du pakker den ud og ser på dig selv i nutiden med fornyet motivation og gåpåmod. Gem kassen et godt sted i din krop. Forestil dig at du gemmer den inde i din krop.

 • Kassen med motivation er gemt i din krop, og du har den derfor altid med dig.

 • Når du føler dig klar, så åbner du stille dine øjne.

 • Øvelsen er færdig.

Jeg ved øvelsen er enormt virkningsfuld. Det kan sagtens være, at du skal gentage den et par gange.

Det kan være en god ide at få én til at sige øvelsen højt for dig. Hvis du ønsker at lave den alene, skal du læse den igennem et par gange, så du kan udføre den korrekt.


Jeg håber, dette indlæg har givet dig et indblik i, hvad motivation er, og hvilke udfordringer der kan være forbundet med manglende motivation.コメント


Skærmbillede 2019-07-11 kl. 13.46.46.png

Tak for du læste med

Jeg håber, jeg kan oplyse og inspirere dig, samt prikke til din nysgerrighed. 

 

Du kan læse mere om min baggrund her. 

Få mine blogindlæg tilsendt

Tak for din indsendelse

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page